สมาคมกัญชาภูเก็ต

Phuket Cannabis Association

 • เชื่อมต่อ
 • ส่งเสริม
 • สร้างผลกระทบ
 • Connect
 • Promote
 • Impact

ใบสมัครสมาชิกสมาคมกัญชาภูเก็ต
(กรณีบุคคลธรรมดา)

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญสมาคมกัญชาภูเก็ต โดยมีรายละเอียดดังนี้
I would like to apply for membership of the Phuket Cannabis Association, as this following information.

 • นาย/Mr.
 • นาง/Mrs.
 • นางสาว/Miss.
 • อื่นๆ/Other
 • ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้า เป็นผู้มีหลักฐานมั่นคง มีความประพฤติดี ไม่เป็นโรคอันพึงรังเกียรติแก่สังคม ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือบุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ ความสามารถและไม่เคยต้องโทษ จำคุกพิพากษาถึงที่สุดของศาลมาก่อน เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดที่มีกำหนด โทษชั้นลหุโทษ หรือความผิดซึ่งกระทำโดยประมาท
  I hereby certify that i should have a good character, be free from any contagious disease, be respected by society, not be bankrupt or incompetent, and have no record of imprisonment except for minor or specified offenses, misdemeanors, or offenses committed through negligence.

 • ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบคำขอ และเอกสารหลักฐานที่แนบทั้งหมดเป็นความจริงทุกประการ ข้าพเจ้าได้อ่านข้อบังคับและระเบียบของสมาคมฯ และยินดีปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบของสมาคมฯ ทุกประการ
  I certify that text in request form And all attached evidence documents are true in all respects.

 • ข้าพเจ้าได้อ่านข้อบังคับและระเบียบของสมาคมฯ และยินดีปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบของสมาคมฯ ทุกประการ
  I have read the rules and regulations of the association. and willing to comply with the rules and regulations of the association in all respects