สมาคมกัญชาภูเก็ต

Phuket Cannabis Association

 • เชื่อมต่อ
 • ส่งเสริม
 • สร้างผลกระทบ
 • Connect
 • Promote
 • Impact

ใบสมัครสมาชิกสมาคมกัญชาภูเก็ต (กรณีนิติบุคคล)
Membership Application (Juristic Person)

 • บริษัทจำกัด/Company
 • บริษัทมหาชนจำกัด/Public Limited Company
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด/Partnership Limited
 • ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล/Juristic Ordinary Partnership
 • อื่นๆ/Others
 • เหมือนเอกสารที่จดทะเบียนด้านบน/Same the above
 • แตกต่างจากที่จดทะเบียน (โปรดระบุ)/Different from the above

กรรมการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ

ซึ่งมีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล หรือบุคคลในระดับบริหารซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ตัวแทนในกิจการเกี่ยวกับสมาคมฯ ได้ไม่เกิน 2 ท่าน

ท่านที่ 1/1st Person

 • นาย/Mr.
 • นาง/Mrs.
 • นางสาว/Miss.
 • อื่นๆ/Other

ท่านที่ 2/2nd Person

 • นาย/Mr.
 • นาง/Mrs.
 • นางสาว/Miss.
 • อื่นๆ/Other
 • ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้า และ/หรือ ผู้แทนนิติบุคคล ของผู้สมัครเป็นสมาชิกของสมาคม เป็นผู้มีหลักฐานมั่นคง มีความประพฤติดี ไม่เป็นโรคอันพึงรังเกียรติแก่สังคม ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือบุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ ความสามารถและไม่เคยต้องโทษ จำคุกพิพากษาถึงที่สุดของศาลมาก่อน เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดที่มีกำหนด โทษชั้นลหุโทษ หรือความผิดซึ่งกระทำโดยประมาท
  I hereby certify that the applicant or representative of the juristic person should have a good character, be free from any contagious disease, be respected by society, not be bankrupt or incompetent, and have no record of imprisonment except for minor or specified offenses, misdemeanors, or offenses committed through negligence.

 • ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบคำขอ และเอกสารหลักฐานที่แนบทั้งหมดเป็นความจริงทุกประการ ข้าพเจ้าได้อ่านข้อบังคับและระเบียบของสมาคมฯ และยินดีปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบของสมาคมฯ ทุกประการ
  I certify that text in request form And all attached evidence documents are true in all respects.

 • ข้าพเจ้าได้อ่านข้อบังคับและระเบียบของสมาคมฯ และยินดีปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบของสมาคมฯ ทุกประการ
  I have read the rules and regulations of the association. and willing to comply with the rules and regulations of the association in all respects